Privacy Statement and Disclaimer

Privacy Statement voor Bezoekers van de website

Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die de website www.roominreturn.nl bezoekt.

 1. Gegevens van bezoekers - Sommige gegevens die voortkomen uit een of meer bezoeken aan www.roominreturn.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Room in Return zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 2. Cookies - Room in Return maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Room in Return de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 3. Disclaimer - Room in Return is gerechtigd de inhoud van het Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 4. Gegevens van Gebruikers - Er gelden aanvullende regels bij Gebruikers. Dat zijn bezoekers die een profiel hebben aangemaakt. Room in Return kan de gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • het sturen van een of meerdere mails zoals een mail waarin inloggegevens vermeld staan;
  • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Room in Return denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker of de gebruiker;
  • het verwerken van de gegevens.
 5. Gegevens verstrekken aan derden - Gegevens die door de Gebruiker aan Room in Return zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 6. Beveiliging - Gegevens die de Gebruiker aan Room in Return verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 7. Aanpassing van Gebruikersgegevens - De Gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Room in Return kan de Gebruiker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door room in Return voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Disclaimer website

 1. Room in Return zal de website regelmatig bijwerken. Zij is niet aansprakelijk voor onjuistheden in of onvolledigheid van de inhoud.
 2. Room in Return garandeert niet dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.
 3. Room in Return is niet aansprakelijk voor schade:
  1. toegebracht door de website;
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  3. in enig ander opzicht verband houdend met het gebruik van de website;
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
 4. Room in Return is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
 5. Room in Return heeft het recht om op ieder moment de inhoud te wijzigen of te verwijderen.
 6. Room in Return heeft het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgschade daarvan.
 7. Room in Return is niet aansprakelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 8. Room in Return heeft het recht om zonder kennisgeving de bezoeker de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
 9. Tijdens bezoek aan de website worden algemene gegevens van de computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. In het geval dat de bezoeker misbruik maakt van de website, kunnen de bestanden gebruikt worden om de bezoeken te monitoren of de bezoeker de toegang tot de website te ontzeggen.
 10. De bezoeker vrijwaart Room in Return tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website.