Terms and conditions

 

Algemene Voorwaarden van Room in Return

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten tussen Room in Return en Gebruikers bij o.a. het gebruik van de Dienst en van de Website, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

 

 

 

Artikel 1 - Definities

 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 

Room in Return:

Room in Return, tevens handelend onder de naam Concept 14 B.V. en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61860891;

Content (inhoud):

alle informatie die door Gebruikers via de Website toegankelijk wordt gemaakt waaronder begrepen Profielen van Gebruikers;

Database:

de door Room in Return aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en overige Content;

Dienst:

de dienst die Room in Return aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in art. 3;

Gebruiker:

de persoon die een Profiel heeft aangemaakt en gebruik maakt van de Dienst;

Inloggegevens:

de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij/zij toegang krijgt tot zijn/haar Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;

Intellectuele eigendomsrechten:

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databaserechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Partij:

een partij (de Gebruiker en/of Room in Return) bij deze Algemene Voorwaarden;

Privacy Statement:

het Privacy Statement van Room in Return;

Profiel:

een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn voornaam, geslacht, geboortedatum, plaatsnaam en eventueel een foto;

Website:

de website van Room in Return bereikbaar via www.roominreturn.nl en alle onderliggende pagina’s.

   

 

 

Artikel 2 - Algemeen

 

2.1 Room in Return is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, wordt hij/zij geacht deze geaccepteerd te hebben. Accepteert de Gebruiker de wijzigingen/aanvullingen niet, dan kan hij/zij van de Dienst geen gebruik meer maken.

 

 

Artikel 3 - De Dienst

 

3.1 De Dienst biedt de Gebruiker de mogelijkheid om een Profiel te plaatsen dat andere Gebruikers en websitebezoekers kunnen zien. Het doel van de Dienst is het via de website bij elkaar brengen van enerzijds mensen die bereid zijn werk te verrichten in ruil voor een kamer en anderzijds mensen die bereid zijn een kamer aan te bieden in ruil voor te verrichten werk.

3.2 De Dienst bestaat uit het verschaffen van toegang tot de Database. Op de Website worden via het inschrijfformulier nadere voorwaarden gesteld aan het gebruik van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Profielen worden aangemaakt en geplaatst.

 

 

Artikel 4 - Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

 

4.1 Om in volle omvang gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Profiel.

4.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens. Het is niet toegestaan de Inloggegevens aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn/haar Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Room in Return mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met diens Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet hij/zij Room in Return daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Room in Return is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

4.3 Room in Return is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker,
(i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en
(ii) de Dienst of het Profiel (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen.

4.4 Room in Return is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

4.5 Room in Return geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

4.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

 

 

Artikel 5 - Gebruik van de Dienst

 

5.1 Room in Return heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content. Room in Return is géén bemiddelingsinstantie. Het doel van de Dienst is slechts het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van wonen en werken. Room in Return voert geen controle uit ten aanzien van de kwaliteiten en eigenschappen van Gebruikers. Room in Return accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en eigenschappen van de Gebruikers en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten.

5.2 De Gebruiker dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en afspraken te maken op basis van eigen wensen en criteria. De selectie en de beslissing ligt volledig bij de Gebruiker. Room in Return heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Indien de Gebruiker ontevreden is of een klacht heeft over een andere Gebruiker, kan hij/zij dit melden door middel van een e-mail aan info@Room in Return.nl.

5.3 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij/zij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

5.4 Het is de Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan om:

a. gebruik te maken van andere dan de door Room in Return goedgekeurde tools om de Website of de Database te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Database toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

b. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Room in Return;

c. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

d. derden in te schakelen om één van de in dit lid 4 vermelde handelingen te verrichten.

 

 

Artikel 6 - Content

 

6.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of overige Content die de Gebruiker ter beschikking stelt via de Dienst, gebruikt kunnen worden door andere Gebruikers. Hij/zij erkent dat Room in Return geen invloed heeft op de naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers en/of derden.

6.2 Het is niet toegestaan Content te plaatsen:

a. die discriminerend is ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins als kwetsend of ongepast wordt ervaren, dit ter beoordeling van Room in Return;

b. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen, leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen of waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd;

c. die naar de mening van Room in Return in strijd is met de goede zeden of goede smaak of gewelddadig is;

d. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd, waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld of waarin de contactgegevens v an de Gebruiker zijn opgenomen;

e. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Room in Return te omzeilen;

f. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is of die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Room in Return betrokken is;

g. waarbij kettingbrieven, junkmail of spam betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

h. die inbreuk maakt op de rechten van Room in Return en/of derden, waaronder begrepen Intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

i. die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving, op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of de belangen en goede naam van Room in Return kan schaden.

6.3 Room in Return behoudt zich het recht voor om de Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website indien dit naar het oordeel van Room in Return noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Room in Return.

6.4 Indien de Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn/haar rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal hij/zij dit onverwijld aan Room in Return melden via de weg van artikel 12.

 

 

Artikel 7 - Betaling

 

7.1 Om de Dienst in volle omvang te kunnen gebruiken moet de Gebruiker een abonnement ("account") bij Room in Return nemen en een profiel aanmaken. Een abonnement wordt voor drie maanden afgesloten. Daarna eindigt het abonnement, tenzij de Gebruiker het abonnement met wederom drie maanden heeft verlengd. De kosten voor een abonnement worden door Room in Return vastgesteld en staan vermeld op de Website. Deze zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

7.2 Room in Return is gerechtigd op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, kan hij/zij het abonnement opzeggen.

7.3 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. In geval van niet-tijdige betaling is Room in Return gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Gebruiker aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen.

7.4 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten betalingsverplichtingen niet op.

 

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

 

8.1 De Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Database, alsmede de via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Room in Return en/of haar licentiegevers.

8.2 Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft Room in Return aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Database, de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

8.3 De Gebruiker behoudt in beginsel de Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem/haar geplaatste Content. Hij/zij erkent en stemt ermee in dat hij/zij door het beschikbaar stellen/uploaden van de Content automatisch aan Room in Return een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen en op te nemen in de Database voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

8.4 De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

8.5 De Gebruiker staat er jegens Room in Return voor in dat hij/zij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Content en volledig gerechtigd is om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan Room in Return.

8.6 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen de Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Room in Return of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

 

 

Artikel 9 - Privacy

 

9.1 Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan Room in Return. Deze gegevens zullen conform het Privacy Statement van Room in Return en de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verzameld en bewaard.

 

 

Artikel 10 - Garanties en vrijwaringen

 

10.1 De Gebruiker is jegens Room in Return aansprakelijk voor, en vrijwaart Room in Return volledig tegen, alle schade en kosten die Room in Return lijdt of maakt ten gevolge van
(i) een toerekenbare tekortkoming van de Gebruiker in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden,
(ii) zijn/haar handelen bij het gebruik van de Dienst of
(iii) het plegen van een onrechtmatige daad.
Alle door Room in Return gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

10.2 De Gebruiker staat er jegens Room in Return voor in dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van het Profiel en het plaatsen van de Content verstrekt, compleet, actueel en juist is. Hij/zij erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

10.3 De Gebruiker staat er jegens Room in Return voor in dat hij/zij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Room in Return voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen het plaatsen van de Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

 

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 

11.1 Room in Return aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

11.2 Indien Room in Return aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Gebruiker aan Room in Return betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Room in Return is voortgevloeid.

11.3 Room in Return is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.

11.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Room in Return.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Room in Return meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Room in Return vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 

Artikel 12 - Melding onrechtmatige informatie

 

12.1 Room in Return is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website. Room in Return is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

12.2 Room in Return heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Room in Return kan worden gemeld. Dat kan via info@Room in Return.nl of via de link op iedere Profiel-pagina.

12.3 Room in Return behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Room in Return bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

12.4 Room in Return zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

12.5 Degene die de melding doet vrijwaart Room in Return tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Room in Return lijdt, nog zal kunnen lijden of die Room in Return dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

 

 

Artikel 13 - Duur en Beëindiging

 

13.1 Het abonnement wordt voor drie maanden afgesloten en kan steeds door de Gebruiker met drie maanden worden verlengd. Als de Gebruiker het abonnement niet verlengt, eindigt het abonnement.

13.2 Het abonnement van drie maanden kan tussentijds niet worden opgezegd. Room in Return is niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen indien de Gebruiker het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of zijn/haar Profiel verwijdert.

13.3 Room in Return wijst de Gebruiker er op dat hij/zij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Room in Return namelijk direct uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder a BW.

13.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Room in Return reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Room in Return vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Room in Return ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.5 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Gebruiker per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Room in Return verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Profiel. Room in Return blijft gerechtigd om alle Content te gebruiken zoals bepaald in artikel 8. Na het einde van de overeenkomst zal Room in Return echter op eerste verzoek van de Gebruiker alle Content verwijderen of anonimiseren. Room in Return is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.

 

 

Artikel 14 - Varia

 

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die tussen Partijen (de Gebruiker en Room in Return) ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

14.3 Room in Return mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn/haar Profiel verwijderen.

14.4 Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Room in Return aan het overblijvende gedeelte gebonden. Room in Return zal het ongeldige gedeelte vervangen door artikelen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.